Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://unisep.sk/elektro.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci zanechajú na stránke komentáre, zhromažďujeme údaje uvedené vo formulári komentárov a tiež IP adresu návštevníka a reťazec agenta používateľa v prehliadači, aby sme pomohli rozpoznať spam.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e -mailovej adresy (nazývanej tiež hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar, aby sa zistilo, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar sú k dispozícii tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára je váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.

Médiá

Navrhovaný text: Ak odosielate obrázky na webovú stránku, nemali by ste sa vyhýbať odosielaniu obrázkov s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webovej stránky si môžu stiahnuť a extrahovať akékoľvek údaje o polohe z obrázkov na webovej stránke.

Cookies

Navrhovaný text: Ak na našom webe zanecháte komentár, môžete sa rozhodnúť uložiť svoje meno, e-mailovú adresu a webovú stránku do súborov cookie. Tieto informácie slúžia na vaše pohodlie, aby ste pri ďalšom komentári nemuseli znova zadávať svoje údaje. Tieto cookies vydržia jeden rok.

Ak navštívite našu prihlasovaciu stránku, nastavíme dočasný súbor cookie, aby sme zistili, či váš prehliadač akceptuje súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a bude odstránený, keď zatvoríte prehliadač.

Keď sa prihlásite, nastavíme tiež niekoľko súborov cookie na ukladanie vašich prihlasovacích údajov a možností zobrazenia obrazovky. Prihlasovacie súbory cookie trvajú dva dni a súbory cookie z možností obrazovky trvajú rok. Ak vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho účtu, prihlasovacie súbory cookie budú odstránené.

Ak upravíte alebo uverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a iba označuje ID príspevku článku, ktorý ste práve upravovali. Vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tomto webe môžu zahŕňať vložený obsah (napr. Videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa správa úplne rovnako, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, vložiť ďalšie sledovanie treťou stranou a monitorovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste na ňom prihlásení.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požiadate o obnovenie hesla, vaša IP adresa bude zahrnutá v e -maile na resetovanie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak zanecháte komentár, komentár a jeho metaúdaje sa zachovajú na neurčito. Je to tak, aby sme mohli automaticky rozpoznať a schváliť všetky následné komentáre, a nie ich držať vo fronte na moderovanie.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak existujú), uchovávame tiež osobné údaje, ktoré uviedli, vo svojom užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo odstraňovať svoje osobné údaje (okrem toho, že nemôžu zmeniť svoje používateľské meno). Správcovia webových stránok môžu tieto informácie tiež vidieť a upravovať.

Aké práva máte voči svojim údajom

Navrhovaný text: Ak máte na tejto stránke účet alebo ste zanechali komentáre, môžete požiadať o prijatie exportovaného súboru osobných údajov, ktoré o vás máme, vrátane akýchkoľvek údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme vymazali všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. To nezahŕňa žiadne údaje, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov je možné kontrolovať prostredníctvom automatickej služby zisťovania spamu.


Who we are

Suggested text: Our website address is: https://unisep.sk/elektro.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.